KURUMSAL EĞİTİMLER

Stres Altında Verimlilik ve Motivasyon

Stres Altında Verimlilik ve Motivasyon

Bu eğitimde profesyonel hayatın etkilerinden biri olan stresin kişiler üzerindeki etkileri ve stresle başa çıkma yolları aktarılarak, katılımcıların stresi bir motivasyon aracı olarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Strese karşı dayanıklılığı artırmak için uygulama ağırlıklı olarak yürütülen bu programda, katılımcıların iş ve özel yaşamlarında yaşadıkları kaygı, stres ve genel anlamda duyguların farkında olma, kontrol etme, kişisel ve kurumsal hedefler için olumlu yönlendirebilmede ihtiyaç duyulacak bilgi ve beceriler sunulacaktır.

Yönetici Becerilerini Geliştirme

Yöneticilik ve liderlik farklı ancak birbirini tamamlayan yetkinlikler gerektirir. Bu noktada birbiri ile bağlantılı kavramların iç içe değerlendirilmesi ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla Yönetim Becerileri Eğitimi şu ana başlıklarda toplanmaktadır:

Çatışma ve Stres Yönetimi
İletişim
Problem Çözme ve Karar Verebilme Becerileri
Liderlik
Zaman Yönetimi

Tüm bunlar ayrı ayrı eğitim başlıkları olarak değerlendirilebilir, ancak yönetim becerisinin geliştirilmesinde bir sonuca ulaşılabilmesi için her bir başlık vazgeçilmezdir. Eğitimin akış diyagramı şöyle gelişecektir:

Öncelikle kendisiyle ve devamında çevresiyle çatışan birey ele alınarak farkındalık yaratılacaktır. Bun durumun oluşturduğu stres ve bunun iletişime olan olumsuz etkileri değerlendirilecektir. Problem çözme ve karar verebilme becerilerinin geliştirilmesiyle yöneticilik ve liderlikte birbirini tamamlayan yetkinliğe ulaşılacaktır. Bu noktadan sonra zamanı yöneten değil zaman göre kendisini yönetebilen birey noktasına ulaşılacaktır.

Çalışma Hayatında Mevlana Olabilmek

Dış dünyadan gelen sayısız uyaran karşısında bocalayan günümüz insanı sahip olduğu değerlere ilişkin farkındalığını yitirmektedir. Bu da mevcut potansiyelini çalışma hayatına aktarmasında yetersizliklere neden olmakta ve bunun yarattığı içsel sıkıntıyı ortaya çıkartmaktadır. Oysa dış dünyanın değişkenliğine karşın sahip olunan içsel zenginlik çıkış noktası alınsa, sahip olunan değerlerin üzerinden dış dünya değerlendirilebilse dış koşullardan bağımsız olarak bireylerin potansiyellerini yaşama aktarmaları mümkün olacaktır. Bu eğitimde içsel yolculukla yaratılacak değerler farkındalığının bireysel güç olarak dış dünyaya aktarılması sağlanacaktır.

“Bu Bir Felsefe Kampı”
Yönetimde
Felsefik Sosyolojik ve Psikolojik Yetkinlik Sertifika Programı
“Omnia Nodes Arkanes Koneksa”
Herşey Her Şeye Gizli Bağlarla Bağlıdır

Felsefe tarihi üzerine teorik bilgilerle vermekten uzak günümüz dünyasına aktarılabilecek yönetime ilişkin ana felsefi kavramlar işlenecektir. Bu kavramlar felsefi – sosyoloji ve psikoloji üçlemesiyle ele alınacaktır. Eğitimin adıyla ilişkili olarak kavramlar birbirlerine gizli bağlarla bağlıdır. Bu şekilde felsefe dünyasında bir yolculuğa çıkılacak ve katılımcıların iç dünyasıyla dış dünya arasındaki etkileşimler felsefik – sosyolojik ve psikolojik pencerelerden incelenecektir. Bu sayede felsefe tarihine ait yönetim değerleri silsilesine sahip olabilmek ve bunların günlük yaşam (özellikle çalışan sektör ve koşulları gözetilerek) pratiğine aktarılması sağlanacaktır.
Özellikle belirtilmesi gereken bir hususta şudur:
Katılımcılar felsefi söylemin içinde sıkıcı bir ortamla karşılaşmak yerine felsefenin konusu olabilmenin keyfini yaşayacaklardır.
I. Gün
Eski Mısır’dan Eski Yunan’a
Hermes’den Pisagor’a Yolculuk

II. Gün
Sessizliğin Bilgesi Buda’dan
Varoluşculğa Giden Yol

III. Gün
Geçmişten Günümüze
Postmodern Çağın Filozofları mıyız?

IV. Gün
Tahakküm Mirasında
Mevlana’yı Yaşayabilmek

Dört Özel Uygulamayla Felsefe Kampüsünün Bitirilmesi
Ateşin Ruhsal Çözümlemesi
Toprağın Ruhsal Çözümlemesi
Hayvanın Ruhsal Çözümlemesi
Suyun Ruhsal Çözümlemesi

Yükselen Benlik Değeriyle Verimlilik ve Motivasyonun Arttırılması

Yükselen Benlik Değeriyle Verimlilik ve Motivasyonun Arttırılması

Benlik değeriyle ilgili bilinçli bir farkındalık oluşturularak bunun birebir değerlendirilmesi yapılacaktır. Katılımcılar kendileriyle ilgili sağlıklı bir değerlendirme yapabilme noktasına geldikten sonra “Benlik Değerlerini” nasıl yüceltebileceklerini bulacaklar ve bu sayede moral, motivasyon ve verimliliklerinin arttırılması sağlanacaktır.

Satış, Pazarlama ve Yönetimde Bireysel İnovasyon Yetkinliği

Satış, Pazarlama ve Yönetimde Bireysel İnovasyon Yetkinliği

Ürün ve hizmetler giderek birbirine benzerken farklılık yaratabilmek sadece kurumların değil kişilerin de geleceğini etkilemektedir. Hiç bir ürün ve hizmetin kalıcı olmadığı, sürekli bir değişimin yaşandığı günümüzde inovasyon kaçınılmazdır. Ancak bireyin bilgi sahibi olmanın ötesinde, yaşam tarzı ve kişilik formasyonu olarak buna hazır olması gerekir. Sürekli inovasyon yapabilmek ve inovasyonda yetkinlik kazanmak bir yaşam tarzı haline gelmelidir. Öncelikle inovasyon hakkında tam bir bilgilenme sağlanacak ve katılımcıların birebir kişilik ve yaşam değerlendirmesi yapılarak bilgileri yaşamlarına aktarabilmeleri irdelenecektir. Bu şekilde inovasyonun sadece çalışma yaşamında değil, sosyal ve aile hayatınıza da katkıları olacaktır.

Yükselmenin ve Yönetimin Sırrı Doğru Zaman, Doğru Karar, Doğru İletişim, Dengeli Psikoloji

Yükselmenin ve Yönetimin Sırrı Doğru Zaman, Doğru Karar, Doğru İletişim, Dengeli Psikoloji

İnsan yaşamında temel olan ve geleceği belirleyen noktalar vardır. Bunlar zaman, karar, iletişim ve psikolojik durumdur. Alınan kararların doğru zamanlamayla en iyi şekilde iletilmesi ve bu sırada içinde olduğumuz psikolojik durum geleceğimizi şekillendirmektedir. Sadece iş hayatı değil, aile ve sosyal yaşamda da önemli olan bu noktalar birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Başarılı olabilmek yaşamın sadece bir alanıyla sınırlandırılamaz. İş hayatındaki başarıyı aile ve sosyal yaşam desteklemelidir. Bu eğitimde amaçlanan bu dengeli yapıyla başarıya ulaşmaktır.

Zor İnsanlarla İletişim

Zor İnsanlarla İletişim

İletişimde başarılı olmak bu süreci bir orkestra şefi gibi yönetebilmeyi gerektirir. “Zor insan” olarak nitelenen bireylerle iletişim sadece o ilişkinin özelini değil aynı zamanda kişinin günlük performansını da olumsuz etkiler. Ancak çoğu zaman böyle insanlarla iletişim kaçınılmazdır ve bu sürecin en sağlıklı şekilde geçirilmesi gerekir. İşte bu eğitimde öncelikle sağlıklı bir iletişimi oluşturan komponentlerden ortaya konulacak ve daha sonra iletişimdeki gerçek zorlanma noktaları sorgulanacaktır.

Sağlıkta Büyük Çözüm Ortağı Hemşire

Sağlıkta Büyük Çözüm Ortağı Hemşire

Sağlık hizmetinin en iyi şekilde verilmesi sadece teşhis ve tedavideki başarıya bağlı değildir. Hasta ve hasta yakınlarının hastane ortamından duyacakları memnuniyet de çok önemlidir. İşte bu noktada hemşirenin oynadığı rol ön plana çıkar.

Hasta Hizmetlerine Yönelik İletişimde Etkin Davranış Geliştirebilme Teknikleri

Hasta Hizmetlerine Yönelik İletişimde Etkin Davranış Geliştirebilme Teknikleri

Hasta hizmetlerinde çalışan personel hasta, hasta yakını, doktor ve hemşirelerle sürekli iletişim içinde bulunurken hastanenin kurumsal kimliğinde çok önemli rol oynar. Bunun bilincinde olarak her (hasta-hasta yakını-doktor-hemşire) grupla etkin bir iletişim becerisine sahip olması gerekir. Bu şekilde motivasyon ve verimlilik artışı olabileceği gibi takım olarak çalışabilme, aidiyet ve kurumsal kimliğin oluşturulması sağlanacaktır.

Yönetici Asistanlığında Mükemmelliğe Giden Yol

Yönetici Asistanlığında Mükemmelliğe Giden Yol

Bir insan yaptığı işte mükemmeli hedefliyorsa yaşamını tüm yönleriyle ele almayı başarabilmeli ve her alanda dengeli bir doyuma ulaşmalıdır. Bu amacı hedeflemek bir yolculuğu gerektirir. İşte bu yolculukta zaman yönetimi, stres ile başa çıkma, ikna kabiliyeti, ast/üst ile iletişim dengesi, kurum içi iletişim ağı ve diğer konular işlenecektir.

Farma Sektörü İçin Çalışma Dinamikleri

Farma Sektörü İçin Çalışma Dinamikleri

Farma sektöründe çalışanların kişisel, kurumsal ve teknik anlamda tam bir yeterlilik içinde olmalarını hedefleyerek doktorlarla ilişkilerini düzenlemek esastır. Eğitim bu nedenle üç aşamalı olarak planlanmıştır: Kişisel ve kurumsal bölüm, teknik bölüm ve doktorların incelendiği spesifik bölüm. Her meslek grubunun zamanla o meslekte çalışanlara kazandırdığı bir takım özellikler vardır. Bu eğitim yıllarından başlayarak devam eder. Bu özelliklerin oluşumunda kişisel faktörler de mutlaka rol oynar. Doktorlar, pazarlama ve satış başarısını etkileyen bir meslek grubunu oluşturur. Bir doktoru her yönüyle tanımak, iletişimin oluşturulmasında, yönlendirilmesinde ve sürekliliğinin sağlanmasında son derece önemlidir. Bu noktada başarılı olanlar için doğal ve net sonuç satışın artmasıdır.

İşini Yeniden Yaratabilmek

İşini Yeniden Yaratabilmek

Yaptığı işten şikâyetçi olma, beklentilerin karşılanmayışı gibi durumlar insanı mutsuzluğa iter. Ancak herkes işini ya da koşullarını değiştirme fırsatı bulamaz. İşte böyle zamanlarda veya sadece istediğin için işini yeniden yaratabilirsin. Bu bir yenilenme, yeniden başlayış sağlayacaktır.

Eşitler İçinde Birinci Olmak

Eşitler İçinde Birinci Olmak

Farklı olmanın toplum hayatında ve özellikle iş hayatında önemli olduğu vurgulansa da yaratacağı zorlukları ancak farklı olanlar bilir. Farklı olmayı başarmak zor olsa da farklı olunduktan sonra karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak daha da zordur. İşte böylesi bir noktada çoğu insan bilinçli olmadan günlük yaşamın sıradanlığına gömülür. Sadece okuduğu kitaplarda, yaptığı sohbetlerde ya farklı olanların başarılı hikayelerini dinler ya da onları anlatır. Fakat yaşadığı sıradanlığın bilincinde değildir. Bu eğitimde amaçlanan, bireyin kendi özelinden başlayarak önce yakın çevresinde daha sonra iş ve sosyal hayatı ile birlikte yaşamının genelinde nasıl farklı olabileceğini ve karşılaşacağı zorluklarla nasıl baş edebileceğini sağlamaktır.

Kitle Üzerinde Hakimiyetin Esasları

Kitle Üzerinde Hakimiyetin Esasları

Kitle karşısında bireyin durumu, kitle üzerinde bireyin etkileri ve kitlenin birey üzerindeki etkileri fark etmeden insan yaşamını şekillendirir. Bunun bilincinde olanlar yöneticiliğe aday oldukları gibi iyi yönetici de olurlar. Kitleyle ilişkilerin düzenlemesi üzerinden ona nasıl hâkim olunabileceği tartışılacaktır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

İş hayatında müşteri talepleri her düzeyde çalışanı zorlamakta moral sahasını ve performansı etkilemektedir. Bu durumda müşteriyle ilişkileri yönetebilmenin çok yönlü etkileri ortaya çıkar. Çok yönlü olan bu süreç dinamiktir, kimi zaman hızlı karar vermeyi kimi zamansa anlık değişim kararlarını gerektirir. Önemli olan tüm bunların doğru değerlendirilip yaşama aktarılabilmektir. Karşımızdaki insan müşteri de olsa önce insan olmanın zaaflarına daha sonra da müşteri olmanın özelliklerine sahiptir. Bizim amacımız bunların bilgisiyle bu ilişkiyi yönetmek olmalıdır.

Tek Odaklı Operasyon Ben Bilinci

Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar şunu göstermiştir: Yaşamdan beklentilerini gerçekleştirdiğini düşünen, iyi bir işe sahip kişilerin zaman zaman psikolojik açmazlara düştükleri tespit edilmiştir.

Bu durum, başarılı insanlarda dahi moral sahasında (mutsuzluk, motivasyon eksikliği, vb.) bozulmalara neden olmaktadır. Başarı oranı daha düşük, beklentilerini tam olarak karşılamamış kişiler üzerindeki olumsuz etki çok daha belirgindir.

Kişilerin nedenini tam olarak tanımlayamadıkları bu psikolojik açmazlar yaşamın tüm alanlarını etkileyerek genel bir düşüşe yol açmaktadır. Nedenin kesinlikle depresyon olmadığı tespit edilmiştir.

Bunun çözümü tek odaklı operasyonda gizlidir. Tek odağımız “Ben”dir. Tüm çalışma “Ben” üzerinden başlayarak dış dünyaya açılan bir operasyon haline gelecektir.

Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde satışların düştüğü veya yönetimde krizlerin doğduğu zamanlarda tek odaklı operasyonun ortaya koyacağı olumlu sonuçlar çok daha çarpıcı olacaktır.Yönetimin Anahtarı Bütünü Kavramak

Evreni, Zamanı ve Dünyayı Tanımlamak, Yaşadığın Ülkenin ve Kendi Gerçekliğine Dönebilmek, Çalışanları Anlayarak Tanımlayabilmek.

Değer nedir?

Değerler Üstü Olabilmek nasıl başarılır?

Yöneticinin eşitsizlikler, bireysellik, belirsizlik ve uzun vadeli yönelim konusunda farklı değerlendirmeler oluşturabilmesi sağlanacaktır.

Yönetim şekillerindeki kalıpların kırılması ve insan doğasının plastisite özelliği kullanılarak bireşimsel yönetimin oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır.

Hayatı ve karşılaştıklarımızı anlamak, değerlendirmek ve sıralayabilmek içsel dengemizi sağlayacaktır.
Geneli anlamaya çalışmak
Değerlendirmek
Sonuca varabilmek

Ve göreceksin ki müdahale ederek değiştirebileceklerimiz var ama bunlar çok az, değiştiremeyeceğimiz noktaları idrak edip hazırlıklı olmak resmi tamamlayacaktır.Denetim Psikolojisi

İnsan davranışları ancak tarafsız olarak algılanabildiği takdirde objektif olarak yorumlanabilir ve bu şekilde sağlıklı sonuçlara ulaşılması mümkün olur. Bu öncelikle bireyin kendini tanıması ve buradan hareketle algının geniş bir yelpazeye oturtulması ile mümkün olur. Algıdaki genişlik algılananların doğru yorumlanabilmesi için ilk şarttır. Yorumlardan objektif bir sonuca ulaşılabilmesi ise doğru parçaların bir araya getirilmesini gerektirir. İnsan davranışları - söz, jest ve mimiklerin – sergilenmenin ötesinde gizlediklerinin ortaya çıkartılması ile netlik kazanır.

Eğitimler hakkında bilgi almak için


İLETİŞİME GEÇİN